Deklaracja dostępności


Status pod względem zgodności

Niniejsza strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Treści wymienione poniżej są niedostępne z powodu nieproporcjonalnego obciążenia:

 1. Część plików .DOC, .XLS, .PDF nie posiada struktury opartej o nagłówki. W miarę możliwości błędy w tego rodzaju dokumentach zostaną poprawione, a nowe powstaną zgodnie z zaleceniami.
 2. Część plików .PDF to zarządzenia dyrektora, ankieta dla DDA, wyciąg z regulaminu organizacyjnego. Zasadniczo, pliki te będą eliminowane lub treści równolegle udostępniane w formie alternatywnej. Użytkownicy mogą tu podeprzeć się narzędziem do OCR-u.
 3. Część zdjęć i grafik jest pozbawiona opisu alternatywnego. Tego typu niedopatrzenia będą eliminowane.

Treści wyłączone

 1. Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.
 2. Materiały multimedialne zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
 3. Część plików została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Niniejszą deklarację sporządzono dnia 2021-03-19, na podstawie samooceny dokonanej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 1. W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o przekazanie informacji na adres email informatyka@otu.szczecin.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 91 455-83-43. Tą samą drogą można także składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz żądania zapewnienia dostępności.
 2. Każdy ma prawo wystąpić z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementu oraz udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu.
 3. Żądanie powinno zawierać:

1)   dane kontaktowe osoby występującej z żądaniem,

2)   wskazanie strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementu, które mają być dostępne cyfrowo,

3)   wskazanie sposobu kontaktu z osobą występującą z żądaniem,

4)   wskazanie alternatywnego sposobu dostępu, jeżeli dotyczy.

         4. Zapewnienie dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementu następuje bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem.

         5. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, niezwłocznie powiadamia się osobę występującą z żądaniem o przyczynach opóźnienia oraz terminie, w którym zostanie zapewniona dostępność cyfrowa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż dwa miesiące  od dnia wystąpienia z żądaniem.

         6. Odmawia się zapewnienia dostępności cyfrowej elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej, jeżeli wiązałoby się to z ryzykiem naruszenia integralności lub wiarygodności przekazywanych informacji.

         7. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, niezwłocznie powiadamia się osobę występującą z żądaniem o przyczynach braku możliwości zapewnienia dostępności cyfrowej.

Do zapewnienia alternatywnego sposobu dostępu do wskazanego elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej pkt. 4-7 powyżej stosuje się odpowiednio.

Postępowanie odwoławcze

 1. W przypadku odmowy zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub wskazanego elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej, wskazanych w żądaniu albo w przypadku odmowy skorzystania z alternatywnego sposobu dostępu przez osobę występującą z żądaniem, zgodnie z art. 18 ust. 6 ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, osoba ta ma prawo do złożenia skargi w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.
 2. Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej stosuje się przepisy działu VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego.

Do zapewnienia alternatywnego sposobu dostępu do wskazanego elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej przepisy pkt. 1 i 2 powyżej stosuje się odpowiednio.

W przypadku, odmowy realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

Budynek: Samodzielnego Publicznego ZOZ – Ośrodka Terapii Uzależnień od Alkoholu w Szczecinie, ul. Ostrowska 7

Do budynku prowadzi jedno główne wejście od ul. Ostrowskiej 7. Budynek jest parterowy z podjazdem na osób poruszających się na wózku inwalidzkim.

Do Ośrodka z zewnątrz wchodzi się drzwiami prowadzącymi do przedsionka, a następnie drzwiami do holu głównego.

Rejestracja Ośrodka znajduje się po prawej stronie od wejścia holu głównego.

Budynek Ośrodka jest w znacznym zakresie dostosowany dla potrzeb osób z niepełnosprawnością, bowiem:

- jest budynkiem parterowym,

- toaleta przystosowana jest do potrzeb osób niepełnosprawnych ze specjalnymi uchwytami,

- toaleta znajduje się za pomieszczeniem kuchni Ośrodka,

- hol i korytarz są bardzo szerokie i nie utrudniają poruszania się na wózku inwalidzkim,

- drzwi do wszystkich gabinetów psychoterapii indywidualnej i do sal psychoterapii grupowej mają szerokość 100 cm, co nie utrudnia wjazdu wózkiem inwalidzkim do tych pomieszczeń,

- do budynku można wejść z psem przewodnikiem lub z osobą asystującą,

- pod budynkiem są 3 miejsca parkingowe, w tym jedno miejsce do parkowania przez osobę niepełnosprawną.

 

W budynku Ośrodka nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku Ośrodka nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących.

 


 


udostępnił: Samodzielny Publiczny ZOZ - Ośrodek Terapii Uzależnień od Alkoholu, wytworzono: 2021/03/17, odpowiedzialny/a: dyrektor, wprowadził/a: Piotr Banicki, dnia: 2023/04/03 20:38:24
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Piotr Banicki 2023/04/03 20:38:24 modyfikacja wartości
Jerzy Moroz 2021/04/26 09:12:14 modyfikacja wartości
Jerzy Moroz 2021/04/12 09:01:41 modyfikacja wartości
Jerzy Moroz 2021/04/12 09:00:56 modyfikacja wartości
Jerzy Moroz 2021/04/12 09:00:19 modyfikacja wartości
Jerzy Moroz 2021/04/12 08:59:50 modyfikacja wartości
Jerzy Moroz 2021/04/12 08:51:23 modyfikacja wartości
Jerzy Moroz 2021/04/12 08:49:42 modyfikacja wartości
Jerzy Moroz 2021/04/12 08:47:39 modyfikacja wartości
Jerzy Moroz 2021/04/12 08:46:56 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2021/03/17 13:51:28 nowa pozycja