Budżet


 1. Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej i ustawie o finansach publicznych.

 2. Ośrodek pokrywa z posiadanych środków i uzyskiwanych przychodów koszty działalności i reguluje zobowiązania.

 3. Ośrodek gospodaruje samodzielnie przekazanymi w nieodpłatne użytkowanie nieruchomościami i majątkiem Gminy Miasto Szczecin oraz majątkiem własnym (otrzymanym lub zakupionym).

 4. Podstawę gospodarki Ośrodka stanowi plan finansowy ustalony przez Dyrektora Ośrodka.

 5. Zbycie aktywów trwałych Ośrodka, oddanie ich w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie może nastąpić wyłącznie na zasadach określonych przez podmiot tworzący.

 6. Ośrodek może uzyskiwać środki finansowe:

  1. z odpłatnej działalności leczniczej, chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej;

  2. z wydzielonej działalności innej niż wymieniona w pkt 1, polegającej na wspomaganiu działalności statutowej (z przeznaczeniem uzyskanych środków na działalność statutową), a w szczególności na:

   1. udzielanie świadczeń zdrowotnych dla osób nieuprawnionych do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych lub niefinansowanych ze środków publicznych,

   2. zbywaniu, wydzierżawianiu, wynajmowaniu, użyczaniu, oddawaniu w użytkowanie mienia, którym Ośrodek gospodaruje, z zastrzeżeniem §12 ust. 5,

   3. organizowaniu szkoleń, konferencji i seminariów,

   4. doradztwa,

   5. inną niż powyżej wymieniona działalność nieograniczającą dostępności do świadczeń zdrowotnych,

   6. z darowizn, zapisów, spadków oraz ofiarności publicznej, także pochodzenia zagranicznego;

   7. sprzedaży usług i produktów nie stanowiącej działalności leczniczej, a które wynikają z zakresu działań poszczególnych struktur organizacyjnych Ośrodka;

   8. na cele i na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej

Pliki do pobrania:

udostępnił: Samodzielny Publiczny ZOZ - Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnień w Szczecinie, wytworzono: 2024/04/05, odpowiedzialny/a: Jolanta Jańczuk, wprowadził/a: Piotr Banicki, dnia: 2024/04/07 20:10:58
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Piotr Banicki 2024/04/07 20:10:58 modyfikacja wartości
Piotr Banicki 2024/04/07 20:09:06 modyfikacja wartości
Piotr Banicki 2024/04/07 20:07:23 modyfikacja wartości
Piotr Banicki 2024/03/10 14:00:57 modyfikacja wartości
Piotr Banicki 2024/03/10 13:20:04 modyfikacja wartości
Piotr Banicki 2024/03/10 13:16:23 modyfikacja wartości
Piotr Banicki 2024/03/10 13:16:06 modyfikacja wartości
Piotr Banicki 2024/03/10 12:50:20 modyfikacja wartości
Piotr Banicki 2023/01/18 22:19:28 modyfikacja wartości
Piotr Banicki 2023/01/18 22:07:39 modyfikacja wartości
Piotr Banicki 2023/01/18 22:07:09 modyfikacja wartości
Piotr Banicki 2023/01/12 21:14:03 modyfikacja wartości
Jerzy Moroz 2022/12/15 08:49:47 modyfikacja wartości
Jerzy Moroz 2022/12/02 09:23:44 modyfikacja wartości
Jerzy Moroz 2022/12/02 09:13:02 modyfikacja wartości
Jerzy Moroz 2022/09/16 13:54:42 modyfikacja wartości
Jerzy Moroz 2022/09/16 13:53:56 modyfikacja wartości
Jerzy Moroz 2022/09/16 13:53:17 modyfikacja wartości
Jerzy Moroz 2022/09/16 13:51:36 modyfikacja wartości
Jerzy Moroz 2022/09/16 10:51:25 modyfikacja wartości
Jerzy Moroz 2022/07/28 07:14:59 modyfikacja wartości
Jerzy Moroz 2021/12/09 10:49:58 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2020/12/30 12:19:34 modyfikacja wartości
Jerzy Moroz 2019/11/26 11:47:13 modyfikacja wartości
Jerzy Moroz 2018/12/12 11:21:00 modyfikacja wartości
Jerzy Moroz 2018/12/12 11:19:06 modyfikacja wartości
Grażyna Szumska 2017/12/06 08:22:02 modyfikacja wartości
Grażyna Szumska 2017/01/04 09:37:00 modyfikacja wartości
Grażyna Szumska 2015/04/17 09:28:18 modyfikacja wartości
Grażyna Szumska 2014/04/23 12:02:34 modyfikacja wartości
Grażyna Szumska 2014/04/23 12:00:21 modyfikacja wartości
Grażyna Szumska 2013/04/22 09:44:42 modyfikacja wartości
Grażyna Szumska 2013/04/22 09:40:23 modyfikacja wartości
Grażyna Szumska 2012/04/03 10:17:41 modyfikacja wartości
Grażyna Szumska 2012/03/26 09:24:28 modyfikacja wartości
Grażyna Szumska 2011/11/15 12:42:00 modyfikacja wartości
Grażyna Szumska 2011/04/14 10:02:42 modyfikacja wartości
Grażyna Szumska 2011/04/14 09:58:58 modyfikacja wartości
Grażyna Szumska 2011/04/14 09:58:21 modyfikacja wartości
Grażyna Szumska 2011/04/14 09:56:48 modyfikacja wartości
Grażyna Szumska 2011/04/14 09:56:14 modyfikacja wartości
Grażyna Szumska 2011/04/12 12:03:55 modyfikacja wartości
Grażyna Szumska 2011/04/12 12:02:19 modyfikacja wartości
Grażyna Szumska 2011/04/12 12:01:55 modyfikacja wartości
Grażyna Szumska 2011/04/12 11:58:55 modyfikacja wartości
Grażyna Szumska 2011/02/16 09:28:17 modyfikacja wartości
Grażyna Szumska 2010/04/09 15:42:02 modyfikacja wartości
Grażyna Szumska 2010/04/09 15:35:53 modyfikacja wartości
Grażyna Szumska 2010/02/19 11:59:49 modyfikacja wartości
Grażyna Szumska 2010/02/19 11:52:21 modyfikacja wartości