Warunki korzystania i cookies


I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Serwis – Biuletyn Informacji Publicznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Ośrodka Terapii Uzależnień i Współuzaleznień w Szczecinie
 2. Użytkownik – pełnoletnia osoba fizyczna, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, działającą we własnym imieniu, która korzysta z Serwisu zgodnie z postanowieniami Regulaminu. Użytkownikiem może być również osoba małoletnia i/lub nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, pod warunkiem uzyskania zgody przedstawiciela ustawowego.
 3. Regulamin – niniejszy dokument, określający warunki korzystania z Serwisu oraz prawa i obowiązki Użytkowników.
 4. Administrator – osoba odpowiedzialna za prawidłowe i nieprzerwane funkcjonowanie Serwisu.
   

II. WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU

 1. Użytkownik zobowiązuje się powstrzymać od wszelkich działań mogących utrudnić, bądź destabilizować funkcjonowanie Serwisu lub korzystanie z jego funkcjonalności.
 2. W odniesieniu do utworów zamieszczonych w Serwisie Użytkownicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.).
 3. Administrator zobowiązuje się do zapewnienia możliwie najwyższej jakości i stabilności Serwisu, jednakże nie ponosi odpowiedzialności za przerwy i zakłócenia spowodowane działaniem siły wyższej bądź nieuprawnionym działaniem podmiotów trzecich.
 4. Treści zamieszczone w Serwisie mają charakter informacyjny i nie mogą być podstawą jakichkolwiek roszczeń.
 5. Administrator zastrzega sobie możliwość edycji i usuwania wszelkich materiałów.


 

III. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Serwis wykorzystuje mechanizm cookies (ciasteczek) celem optymalnej prezentacji zawartości Serwisu oraz do informacji statystycznych. Zbierane informacje nie są ujawniane jakimkolwiek podmiotom trzecim ani w formie przetworzonej, ani w postaci danych źródłowych.
 2. Na podstawie uzyskanych danych w szczególnych przypadkach sporządzane są zbiorcze, ogólne zestawienia statystyczne. Obejmują informacje o oglądalności serwisu. Zestawienia nie zawierają materiałów pozwalających na identyfikację pojedynczych użytkowników Serwisu.
 3. Oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 4. Administrator jest uprawniony do ujawnienia danych osobowych przez siebie administrowanych jedynie podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 5. W przypadku korzystania z Serwisu w sposób niezgodny z niniejszym Regulaminem lub obowiązującymi przepisami prawa, Administrator ma prawo do wykorzystania danych Użytkownika w zakresie niezbędnym do ustalenia jego odpowiedzialności. W takim przypadku Administrator powiadomi Użytkownika o niedozwolonych działaniach z żądaniem ich niezwłocznego zaprzestania.
   

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Cała zawartość witryny podlega ochronie przez prawo autorskie, prawa własności do baz danych i innych dóbr intelektualnych. Zabrania się kopiowania, publikowania i przetwarzania informacji zawartych na stronie bez zgody właściciela Serwisu.
 2. Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.
 3. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania w Serwisie.
 4. Wszelkie pytania dotyczące niniejszych warunków należy wysyłać na adres sekretariat(at)otu.szczecin.pl

udostępnił: Samodzielny Publiczny ZOZ - Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnień w Szczecinie, wytworzono: 2023/03/08, odpowiedzialny/a: Piotr Banicki, wprowadził/a: Piotr Banicki, dnia: 2024/03/10 12:58:56
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Piotr Banicki 2024/03/10 12:58:56 modyfikacja wartości
Piotr Banicki 2024/03/10 12:56:29 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2015/04/13 12:44:26 nowa pozycja