przejdź do treści

Budżet


 

Plan Finansowy Ośrodka na 2020 rok

 

A. Przychody ze sprzedaży i związane z nimi:      2.070.500,00
   
I. Zmiana stanu produktów    +72.200,00
II. Przychody z tyt. świadczenia usług dla NFZ 1.967.300,00
- poradnia 1.447.000,00
- osobodzień w oddzale dziennym    520.300,00
   
III. Pozostałe, w tym:        31.000,00
- odbiorców indywidualnych         1.000,00
- pozostałe ( w tym UG Police)      30.000,00
   
B. Pozostale przychody operacyjne    280.200,00
- darowizny        1.000,00
- dotacje, w tym dotacja z UM Szczecin     260.000,00  
- proporcjonalne do odpisów amortyzacyjnych       17.200,00
- programy Ministerstwa Zdrowia i pozostałe         2.000,00
C.Przychody finansowe            500,00
 - odsetki            500,00
Ogółem przychody (A+B+C) 2.351.200,00
A. Koszty działalności operacyjnej:    2.38.800,00
I. Amortyzacja       96.000,00
II. Zużycie materiałów i energii      122.800,00
III. Usługi obce       232.000,00
IV. Wynagrodzenia   1.544.000,00
V. Podatki i opłaty           1.000,00
VI. Ubezpieczenia i inne świadczenia      338.000,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe         15.000,00
   
B. Pozstałe koszty operacyjne:               0,00
   
C. Koszty finansowe:                 0,00
   
Ogółem rozchody (A+B+C)  2.348.800,00
   
Zysk brutto/Strata brutto
       2.400,00

 

 

 

Plan Finansowy Ośrodka na 2019 rok - Korekta

 

A. Przychody ze sprzedaży i związane z nimi:     1.954.600,00
 I. Zmiana stanu produktów      +7.600,00
II. Przychody z tyt. świadczenia usług dla NFZ:  1.916.000,00
- poradnia  1.412.000,00
- osobodzień w oddziale dziennym    504.000,00
   
III. Pozostałe, w tym:      31.000,00
- odbiorców indywidualnych         1.000,00
- pozostałe (w tym UG Police)      30.000,00
   
B. Pozostałe przychody operacyjne    279.200,00
- darowizny               0,00
- dotacje, w tym dotacja z UM Szczecin    262.000,00
- proporcjonalne do odpisów amortyzacyjnych       17.200,00
- programy MInisterstwa Zdrowia                0,00
- pozostałe                0,00
C. Przychody finansowe           100,00
- odsetki           100,00
Ogółem przychody (A+B+C)  2.233.900,00
 A. Koszty działalności operacyjnej:  2.229.400,00
I. Amortyzacja       96.600,00
II. Zużycie materiałów i energii       119.000,00
III. Usługi obce        231.400,00
IV. Wynagrodzenia   1.458.000,00
V. Podatki i opłaty            1.000,00
VI. Ubezpieczenia i inne świadczenia       316.900,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe           2.600,00
   
B. Pozstałe koszty operacyjne:                0,00
   
C. Koszty finansowe:                  0,00
   
Ogółem rozchody (A+B+C)  2.232.500,00
   
Zysk brutto/Strata brutto
       1.900,00


 


I Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem  V Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem