przejdź do treści

Budżet


 

Plan Finansowy Ośrodka na 2019 rok

 

A. Przychody ze sprzedaży i związane z nimi:     2.167.500,00
   
I. Zmiana stanu produktów    +96.500,00
II. Przychody z tyt. świadczenia usług dla NFZ 2.040.000,00
- poradnia 1.492.000,00
- osobodzień w oddzale dziennym    548.000,00
   
III. Pozostałe, w tym:        31.000,00
- odbiorców indywidualnych         1.000,00
- pozostałe ( w tym UG Police)      30.000,00
   
B. Pozostale przychody operacyjne    316.000,00
- darowizny        1.000,00
- dotacje, w tym dotacja z UM Szczecin     260.000,00  
- proporcjonalne do odpisów amortyzacyjnych       20.000,00
- programy Ministerstwa Zdrowia i pozostałe       35.000,00
C.Przychody finansowe            500,00
 - odsetki            500,00
Ogółem przychody (A+B+C) 2.484.000,00
A. Koszty działalności operacyjnej: 2.482.900,00
I. Amortyzacja    108.000,00
II. Zużycie materiałów i energii      132.000,00
III. Usługi obce       207.000,00
IV. Wynagrodzenia   1.680.000,00
V. Podatki i opłaty           1.000,00
VI. Ubezpieczenia i inne świadczenia      349.600,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe          5.000,00
   
B. Pozstałe koszty operacyjne:               0,00
   
C. Koszty finansowe:                 0,00
   
Ogółem rozchody (A+B+C)  2.482.900,00
   
Zysk brutto/Strata brutto
       1.100,00

 

 

 

Plan Finansowy Ośrodka na 2018 rok - Korekta

 

A. Przychody ze sprzedaży i związane z nimi:     2.127.000,00
 I. Zmiana stanu produktów  +102.000,00
II. Przychody z tyt. świadczenia usług dla NFZ:  1.994.000,00
- poradnia  1.465.000,00
- osobodzień w oddziale dziennym    529.000,00
   
III. Pozostałe, w tym:      31.000,00
- odbiorców indywidualnych         1.000,00
- pozostałe (w tym UG Police)      30.000,00
   
B. Pozostałe przychody operacyjne    296.033,00
- darowizny        1.000,00
- dotacje, w tym dotacja z UM Szczecin    258.000,00
- proporcjonalne do odpisów amortyzacyjnych        6.000,00
- programy MInisterstwa Zdrowia      27.280,00
- pozostałe        4.000,00
C. Przychody finansowe           500,00
- odsetki           500,00
Ogółem przychody (A+B+C)  2.423.780,00
 A. Koszty działalności operacyjnej:  2.274.500,00
I. Amortyzacja       68.000,00
II. Zużycie materiałów i energii       112.500,00
III. Usługi obce        200.000,00
IV. Wynagrodzenia   1.530.000,00
V. Podatki i opłaty            1.000,00
VI. Ubezpieczenia i inne świadczenia       335.000,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe         28.000,00
   
B. Pozstałe koszty operacyjne:                0,00
   
C. Koszty finansowe:                  0,00
   
Ogółem rozchody (A+B+C)  2.421.500,00
   
Zysk brutto/Strata brutto
       2.280,00


 


I Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem  V Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem