przejdź do treści

Budżet


 

Plan Finansowy Ośrodka na 2018 rok

 

A. Przychody ze sprzedaży i związane z nimi:     1.937.392,00
   
I. Zmiana stanu produktów    +15.000,00
II. Przychody z tyt. świadczenia usług dla NFZ 1.891.392,00
- poradnia 1.462.652,00
- osobodzień w oddzale dziennym    428.740,00
   
III. Pozostałe, w tym:        31.000,00
- odbiorców indywidualnych         1.000,00
- pozostałe ( w tym UG Police)      30.000,00
   
B. Pozostale przychody operacyjne    305.700,00
- darowizny        1.000,00
- dotacje, w tym dotacja z UM Szczecin     205.000,00  
- proporcjonalne do odpisów amortyzacyjnych       15.700,00
- programy Ministerstwa Zdrowia i pozostałe       84.000,00
C.Przychody finansowe            500,00
 - odsetki            500,00
Ogółem przychody (A+B+C) 2.243.592,00
A. Koszty działalności operacyjnej: 2.240.200,00
I. Amortyzacja      78.700,00
II. Zużycie materiałów i energii      120.000,00
III. Usługi obce       200.000,00
IV. Wynagrodzenia   1.485.000,00
V. Podatki i opłaty           1.500,00
VI. Ubezpieczenia i inne świadczenia      350.000,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe          5.000,00
   
B. Pozstałe koszty operacyjne:        1.000,00
   
C. Koszty finansowe:                 0,00
   
Ogółem rozchody (A+B+C)  2.241.200,00
   
Zysk brutto/Strata brutto
       2.392,00

 

 

 

Plan Finansowy Ośrodka na 2017 rok - Korekta

 

A. Przychody ze sprzedaży i związane z nimi:     1.710.903,00
 I. Zmiana stanu produktów   +15.000,00
II. Przychody z tyt. świadczenia usług dla NFZ:  1.664.903,00
- poradnia  1.245.586,00
- osobodzień w oddziale dziennym 419.317,00
   
III. Pozostałe, w tym: 31.000,00
- odbiorców indywidualnych    1.000,00
- pozostałe (w tym UG Police)  30.000,00
   
B. Pozostałe przychody operacyjne 252.033,00
- darowizny            0,00
- dotacje, w tym dotacja z UM Szczecin 208.033,00
- proporcjonalne do odpisów amortyzacyjnych            0,00
- programy MInisterstwa Zdrowia    40.000,00
- pozostałe      3.500,00
C. Przychody finansowe             0,00
- odsetki             0,00
Ogółem przychody (A+B+C)  1.962.936,00
 A. Koszty działalności operacyjnej:  1.958.700,00
I. Amortyzacja       18.400,00
II. Zużycie materiałów i energii       127.000,00
III. Usługi obce        190.000,00
IV. Wynagrodzenia   1.3507.000,00
V. Podatki i opłaty            1.300,00
VI. Ubezpieczenia i inne świadczenia       310.000,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe           5.000,00
   
B. Pozstałe koszty operacyjne:                0,00
   
C. Koszty finansowe:                  0,00
   
Ogółem rozchody (A+B+C)  1.958.700,00
   
Zysk brutto/Strata brutto
       4.236,00


 


I Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem  V Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem