przejdź do treści

Budżet


 

Plan Finansowy Ośrodka na 2017 rok

 

A. Przychody ze sprzedaży i związane z nimi:     1.726.143,00
   
I. Zmiana stanu produktów    +60.000,00
II. Przychody z tyt. świadczenia usług dla NFZ 1.640.143,00
- poradnia 1.228.029,00
- osobodzień w oddzale dziennym    412.114,00
   
III. Pozostałe, w tym:        26.000,00
- odbiorców indywidualnych         1.000,00
- pozostałe ( w tym UG Police)      26.000,00
   
B. Pozostale przychody operacyjne    250.000,00
- darowizny                 0,00
- dotacje, w tym dotacja z UM Szczecin     200.000,00  
- proporcjonalne do odpisów amortyzacyjnych                  0,00
- programy Ministerstwa Zdrowia        50.000,00
C.Przychody finansowe              500,00
 - odsetki              500,00
Ogółem przychody (A+B+C) 1.976.643,00
A. Koszty działalności operacyjnej: 2.020.000,00
I. Amortyzacja       62.000,00
II. Zużycie materiałów i energii       110.000,00
III. Usługi obce        174.000,00
IV. Wynagrodzenia   1.350.000,00
V. Podatki i opłaty             1000,00
VI. Ubezpieczenia i inne świadczenia      310.000,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe        13.000,00
   
B. Pozstałe koszty operacyjne: 0,00
   
C. Koszty finansowe:   0,00
   
Ogółem rozchody (A+B+C)  2.021.000,00
   
Zysk brutto/Strata brutto
   - 44.357,00

 

 

 

Plan Finansowy Ośrodka na 2016 rok - Korekta

 

A. Przychody ze sprzedaży i związane z nimi:     1.775.232,00
 I. Zmiana stanu produktów   +62.000,00
II. Przychody z tyt. świadczenia usług dla NFZ:  1.685.142,00
- poradnia  1.262.020,00
- osobodzień w oddziale dziennym 423.122,00
   
III. Pozostałe, w tym: 39.490,00
- odbiorców indywidualnych        490,00
- pozostałe (w tym UG Police)  30.000,00
   
B. Pozostałe przychody operacyjne 262.055,00
- darowizny             0,00
- dotacje, w tym dotacja z UM Szczecin 200.855,00
- proporcjonalne do odpisów amortyzacyjnych         700,00
- programy MInisterstwa Zdrowia    54.000,00
- pozostałe      6.500,00
C. Przychody finansowe              0,00
- odsetki              0,00
Ogółem przychody (A+B+C) 2.037.287,00
 A. Koszty działalności operacyjnej: 2.085.000,00
I. Amortyzacja       16.000,00
II. Zużycie materiałów i energii       220.000,00
III. Usługi obce        174.000,00
IV. Wynagrodzenia   1.350.000,00
V. Podatki i opłaty             2000,00
VI. Ubezpieczenia i inne świadczenia       310.000,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe         13.000,00
   
B. Pozstałe koszty operacyjne:         6.200,00
   
C. Koszty finansowe:                   0,00
   
Ogółem rozchody (A+B+C)  2.091.200,00
   
Zysk brutto/Strata brutto
    - 53.913,00


 


I Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem  V Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem