Deklaracja dostępności


 

 

Status pod względem zgodności

Niniejsza strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Treści wymienione poniżej są niedostępne z powodu nieproporcjonalnego obciążenia:

 1. Część plików .DOC, .XLS, .PDF nie posiada struktury opartej o nagłówki. W miarę możliwości błędy w tego rodzaju dokumentach zostaną poprawione, a nowe powstaną zgodnie z zaleceniami.

 2. Część plików .PDF to zarządzenia dyrektora, ankieta dla DDA, wyciąg z regulaminu organizacyjnego. Zasadniczo, pliki te będą eliminowane lub treści równolegle udostępniane w formie alternatywnej. Użytkownicy mogą tu podeprzeć się narzędziem do OCR-u.

 3. Część zdjęć i grafik jest pozbawiona opisu alternatywnego. Tego typu niedopatrzenia będą eliminowane.

Treści wyłączone

 1. Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

 2. Materiały multimedialne zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

 3. Część plików została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Niniejszą deklarację sporządzono dnia 28.03.2024 na podstawie samooceny dokonanej przez podmiot publiczny.
Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 1. W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą wyznaczoną do kontaktu jest Pani Anna Sankowska email : administracja[at]otu.szczecin.pl, Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu (91) 4-558-290. Tą samą drogą można także składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz żądania zapewnienia dostępności.

 2. Każdy ma prawo wystąpić z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementu oraz udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu.

 3. Żądanie powinno zawierać:

  1. dane kontaktowe osoby występującej z żądaniem,

  2. wskazanie strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementu, które mają być dostępne cyfrowo,

  3. wskazanie sposobu kontaktu z osobą występującą z żądaniem,

  4. wskazanie alternatywnego sposobu dostępu, jeżeli dotyczy.

 4. Zapewnienie dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementu następuje bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem.

 5. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, niezwłocznie powiadamia się osobę występującą z żądaniem o przyczynach opóźnienia oraz terminie, w którym zostanie zapewniona dostępność cyfrowa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż dwa miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

 6. Odmawia się zapewnienia dostępności cyfrowej elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej, jeżeli wiązałoby się to z ryzykiem naruszenia integralności lub wiarygodności przekazywanych informacji.

 7. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, niezwłocznie powiadamia się osobę występującą z żądaniem o przyczynach braku możliwości zapewnienia dostępności cyfrowej.

Do zapewnienia alternatywnego sposobu dostępu do wskazanego elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej pkt. 4-7 powyżej stosuje się odpowiednio.

Postępowanie odwoławcze

 1. W przypadku odmowy zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub wskazanego elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej, wskazanych w żądaniu albo w przypadku odmowy skorzystania z alternatywnego sposobu dostępu przez osobę występującą z żądaniem, zgodnie z art. 18 ust. 6 ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, osoba ta ma prawo do złożenia skargi w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

 2. Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej stosuje się przepisy działu VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego.


Do zapewnienia alternatywnego sposobu dostępu do wskazanego elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej przepisy pkt. 1 i 2 powyżej stosuje się odpowiednio.

W przypadku, odmowy realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Budynek: Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Ośrodka Terapii Uzależnień i Współuzależnień w Szczecinie.

Siedziba Ośrodka mieści się w parterowym budynku przy ul. Ostrowskiej 7 w Szczecinie.

Wejście do budynku jak również dostęp do pomieszczeń jest bezprogowy. Szerokość korytarza jak również szerokość drzwi w poszczególnych gabinetach terapeutycznych umożliwia przemieszczanie się osobom ze szczególnymi potrzebami w tym osobom  poruszającym  się na wózku inwalidzkim.

W budynku znajduje się toaleta przystosowana do potrzeb osób o ograniczonej sprawności.

Rejestracja Ośrodka znajduje się po prawej stronie od wejścia holu głównego i umożliwia obsługę osób poruszających się na wózku inwalidzkim.

Do budynku  można wejść z psem przewodnikiem lub z osobą asystującą.

Przed budynkiem znajdują się 3 miejsca parkingowe dedykowane osobom niepełnosprawnym.

W budynku Ośrodka nie ma pętli indukcyjnych.

Brak tłumacza języka migowego za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

W budynku Ośrodka nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących.

Osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się mogą kontaktować się z Ośrodkiem za pośrednictwem:udostępnił: SPZOZ - Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnień, wytworzono: 2024/03/28, odpowiedzialny/a: Anna Sankowska, wprowadził/a: Piotr Banicki, dnia: 2024/03/28 22:53:00
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Piotr Banicki 2024/03/28 22:53:00 modyfikacja wartości
Piotr Banicki 2024/03/28 22:52:46 modyfikacja wartości
Piotr Banicki 2024/03/28 22:48:15 modyfikacja wartości
Piotr Banicki 2024/03/28 22:46:56 modyfikacja wartości
Piotr Banicki 2023/04/03 20:38:24 modyfikacja wartości
Jerzy Moroz 2021/04/26 09:12:14 modyfikacja wartości
Jerzy Moroz 2021/04/12 09:01:41 modyfikacja wartości
Jerzy Moroz 2021/04/12 09:00:56 modyfikacja wartości
Jerzy Moroz 2021/04/12 09:00:19 modyfikacja wartości
Jerzy Moroz 2021/04/12 08:59:50 modyfikacja wartości
Jerzy Moroz 2021/04/12 08:51:23 modyfikacja wartości
Jerzy Moroz 2021/04/12 08:49:42 modyfikacja wartości
Jerzy Moroz 2021/04/12 08:47:39 modyfikacja wartości
Jerzy Moroz 2021/04/12 08:46:56 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2021/03/17 13:51:28 nowa pozycja