Majątek


1. Wartość majątku Ośrodka określają:

1) fundusz założycielski,

2) fundusz Ośrodka.

2. Fundusz założycielski stanowi wartość wydzielonej Ośrodkowi części mienia Gminy Miasta Szczecin.

3. Fundusz Ośrodka stanowi wartość majątku Ośrodka po odliczeniu funduszu założycielskiego.

4. Fundusz założycielski i fundusz Ośrodka ulegają zwiększeniu lub zmniejszeniu według zasad wynikających z odrębnych przepisów.

5. Fundusz Ośrodka zwiększa się o:

    1) zysk netto,

    2) kwoty zwiększenia wartości aktywów trwałych, będącego skutkiem ustawowego przeszacowania tych aktywów,

    3) kwoty środków pieniężnych przekazane na pokrycie straty netto.

6. Fundusz Ośrodka zmniejsza się o:

   1) stratę netto,

   2) kwoty zmniejszenia wartości aktywów trwałych, będącego skutkiem ustawowego przeszacowania tych aktywów.

7. Ośrodek decyduje samodzielnie o podziale zysku, zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie.

8. Ośrodek pokrywa we własnym zakresie stratę netto w sposób określony w art. 57 ust. 2 pkt. 1 ustawy o działalności leczniczej.

9.  W przypadku braku możliwości pokrycia straty przez Ośrodek, podmiot tworzący może pokryć stratę na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

10. Nadzór nad finansami i majątkiem Ośrodka sprawuje podmiot tworzący.

11. Rachunkowość Ośrodka jest prowadzona w oparciu o przepisy ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 120, 295, 1598).

12. Dyrektor przedstawia Prezydentowi Miasta Szczecin roczne sprawozdanie finansowe w celu zatwierdzenia oraz inne dokumenty wynikające z obowiązujących przepisów.

13. Roczne sprawozdanie finansowe podlega badaniu i ogłaszaniu, stosownie do obowiązujących przepisów lub na wniosek podmiotu tworzącego.


udostępnił: Samodzielny Publiczny ZOZ - Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnień w Szczecinie, wytworzono: 2024/04/05, odpowiedzialny/a: Jolanta Jańczuk, wprowadził/a: Piotr Banicki, dnia: 2024/04/07 20:10:41
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Piotr Banicki 2024/04/07 20:10:41 modyfikacja wartości
Piotr Banicki 2024/04/07 20:04:09 modyfikacja wartości
Piotr Banicki 2024/04/07 20:03:40 modyfikacja wartości
Piotr Banicki 2024/04/07 20:02:30 modyfikacja wartości
Piotr Banicki 2024/03/10 14:00:06 modyfikacja wartości
Piotr Banicki 2024/03/10 13:59:24 modyfikacja wartości
Grażyna Szumska 2018/09/26 11:40:02 modyfikacja wartości
Grażyna Szumska 2008/01/14 09:52:45 modyfikacja wartości
Grażyna Szumska 2008/01/14 09:52:04 modyfikacja wartości
Grażyna Szumska 2008/01/14 09:50:53 modyfikacja wartości
Grażyna Szumska 2008/01/14 09:48:12 modyfikacja wartości
Grażyna Szumska 2008/01/14 09:34:47 modyfikacja wartości
Grażyna Szumska 2008/01/14 09:32:13 modyfikacja wartości
Grażyna Szumska 2008/01/14 09:29:51 modyfikacja wartości
Grażyna Szumska 2008/01/14 09:15:49 nowa pozycja